Sayfa İçeriği

TÜRASAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI İLANI


 

Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii A.Ş. (TÜRASAŞ) Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığında görevlendirilmek üzere 3 Müfettiş Yardımcısı alınacaktır. Giriş Sınavı ile ilgili hususlar aşağıda belirtilmiştir.

 

1) Sınav tarihi ve yeri

Yazılı sınav 25.02.2023 tarihinde 10.00-12.30 saatleri arasında TÜRASAŞ Genel Müdürlüğünde (Oğuzlar Mahallesi, Ceyhun Atuf Kansu Cad, No:61/1 06520 Çankaya-ANKARA) yapılacaktır.

Giriş sınavına katılmaya hak kazanan adaylar ile sınav giriş yerleri Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve TÜRASAŞ Genel Müdürlüğü internet adreslerinde sınav tarihinden en az bir ay önce ilan edilecektir. Adaylar sınav bilgilerini Kariyer Kapısı Platformu (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden görüntüleyecektir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Yazılı sınavda başarılı olanlara, sözlü sınav tarihi ve yeri Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile TÜRASAŞ Genel Müdürlüğü internet adresinden duyurulacaktır.

 

2) Giriş sınavına başvuru şartları  

Giriş sınavına katılabilmek için adaylarda aşağıda belirtilen şartlar aranır:

a) 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde yazılı nitelikleri taşımak.

b) 2023 yılının Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak. (01/01/1988 ve daha sonra doğanlar sınava başvurabileceklerdir.)

c) En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, iktisat, siyasal bilgiler, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak.

ç) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca 2021 ve 2022 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonuçları esas alınmak kaydıyla KPSSP48 puan türünden  70 (yetmiş) ve üzerinde puan almış olmak.

d) KPSS sonuçlarına göre başvuran adaylardan, en yüksek puana sahip olandan başlanarak, atama yapılacak kadro sayısının yirmi katından fazla olmamak üzere sayıları Başkanlık tarafından belirlenen adaylar (son sıradaki aday ile aynı puana sahip diğer adaylar dahil) arasında olmak.

e) Sağlık durumu bakımından, yurdun her yerinde ve her türlü iklim ve yolculuk şartlarında görev yapmaya elverişli bulunmak ve müfettişlik görevini yapmasına engel olabilecek hastalığı veya sakatlığı bulunmamak.

 

3) Sınav duyurusu ve başvuru

a) Adaylar başvurularını 30.12.2022-16.01.2023 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden TÜRASAŞ Genel Müdürlüğü/Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı https://isealımkariyerkapısı.cbiko.gov.tr adreslerinde elektronik ortamda yapacaklardır. Kargo veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Elektronik ortamda meydana gelebilecek veya oluşabilecek aksaklıklar nedeniyle, başvuruların son güne bırakılmaması gerekmektedir.

b) Giriş sınavına başvuracak adayların mezuniyet bilgileri e-Devlet üzerinden Yükseköğretim Kurumundan otomatik olarak gelmektedir. Bilgilerinde hata/eksik olan veya mezuniyet bilgileri gelmeyen adayların, güncel bilgilerini manuel olarak girmeleri, diploma veya mezuniyet belgelerini pdf formatında sisteme yüklemeleri gerekmektedir.

c) Yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olup, ilanda aranılan öğrenim durumuna ilişkin denklik belgesi olan adayların, diploma veya mezuniyet belgesi yerine denklik belgesini pdf formatında sisteme yüklemeleri gerekmektedir.

ç) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca 2021 ve 2022 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonuç bilgileri e-Devlet üzerinden otomatik olarak gelmektedir. Bilgilerinde hata/eksik olan veya KPSS sonuç bilgileri gelmeyen adayların, güncel bilgilerini manuel olarak girmeleri, KPSS sonuç belgesini pdf formatında sisteme yüklemeleri gerekmektedir.

d) Erkek adayların askerlikle ilişiğinin olmadığını (https://isealimkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden beyan etmeleri gerekmektedir.

e) Yazılı sınava başvuru yapan adaylar, sınava girmeden önce kendi el yazısı ile yazılmış özgeçmişlerini sisteme yükleyebilirler.

f) Adayların, adli sicil yönünden engel durumunun bulunmadığını başvuru esnasında (https://isealımkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden beyan etmeleri gerekmektedir.

g) Adayların, sağlık durumu bakımından, yurdun her yerinde ve her türlü iklim ve yolculuk şartlarında görev yapmaya elverişli bulunduğunu ve müfettişlik görevini yapmasına engel olabilecek hastalığının veya sakatlığının bulunmadığını (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden beyan etmeleri gerekmektedir.

ğ) Başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve ilanda yer alan hususlara uygun olarak yapılmasından, istenilen belgelerin başvuru aşamasında sisteme hatasız olarak yüklenmesinden aday sorumludur. Bu hususlara riayet etmeyen adaylar, herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır.

h) Müracaatların sona ermesinden sonra adayların başvuru bilgilerinde herhangi bir nedenle değişiklik yapılmayacaktır.

ı) Teftiş Kurulu Başkanlığı, sisteme yüklenen belgelerin asıllarını, başvuru esnasında veya sınavın herhangi bir aşamasında adaylardan isteyebilir.

 

4) Yazılı sınava çağrılma ve sınav giriş belgesi

Sınava katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuranlardan, puanı en yüksek adaydan başlamak üzere ilk 60 aday giriş sınavına alınacaktır. Eşit puan almış olmaları nedeniyle 60 ıncı sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde, bu adayların tümü sınava çağrılacaktır.

Giriş sınavının yazılı bölümüne katılmaya hak kazanan adaylar ve bu adayların sınav yerlerini gösterir liste, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve TÜRASAŞ Genel Müdürlüğü internet adreslerinden ilan edilecek olup, adaylar sınavlara ilişkin bilgilere Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım (https://isealımkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) Platformunun “Sınavlarım/Mülakatlarım” menüsünden ulaşabileceklerdir.

Adaylar, sınava girişte kimlik tespitinde kullanılmak üzere nüfus cüzdanı, pasaport veya sürücü belgesi gibi fotoğraflı ve onaylı kimlik belgelerini yanlarında bulunduracaklardır. Sınava katılabilmek için bu belgelerden birinin ibrazı şarttır. Sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

 

5) Yazılı sınavın şekli ve konuları

            Yazılı sınav test usulü ile tek oturumda yapılacaktır.

Müfettiş yardımcılığı giriş sınavı aşağıdaki konulardan seçilmek suretiyle ve yürürlükteki mevzuat hükümleri esas alınarak yapılır:

a) Hukuk

1) Anayasa Hukuku

2) İdare Hukukunun genel esasları, idari yargı, idari teşkilat

3) Ceza Hukuku (Genel esaslar)

4) Medeni Hukuk (Aile hukuku hariç)

5) Borçlar Hukuku (Genel esaslar)

6) Ticaret Hukuku (Genel esaslar)

7) İcra İflâs Hukuku (Genel Esaslar)

b) İktisat

1) Mikro İktisat

2) Makro İktisat

3) Türkiye Ekonomisi

4) Uluslararası İktisat

5) İşletme İktisadı

c) Maliye

1) Maliye Politikası

2) Kamu Gelir ve Giderleri

3) Bütçe

4) Türk Vergi Sistemi

ç) Muhasebe

1) Genel Muhasebe

2) Şirketler Muhasebesi

3) Bilanço Analizi ve Teknikleri

4) Ticari Hesap

d) Yabancı Dil

1) İngilizce

2) Almanca

3) Fransızca

dillerinden birisi.

 

6) Yazılı sınavın değerlendirilmesi

Yazılı sınav aşağıda belirtilen esaslara göre yürütülür:

 a) Yazılı sınav, duyurulmuş olan yer ve saatte başlatılır ve önceden saptanmış sürede bitirilir. Belirlenen saatten sonra sınava gelenler Sınav Kurulunca sınava alınmayacaktır.

 b) Yazılı sınavda başarılı sayılabilmek için yabancı dil dışındaki yazılı sınav gruplarından alınan notların her birinin 100 tam puan üzerinden 60’tan ve sınav grupları toplamının aritmetik ortalamasının da 65’ten aşağı olmaması gerekir. Bu başarı puanına sahip adaylar yazılı sınavı başarmış sayılır.

 

7) Sözlü sınavın yapılış şekli, konuları ve değerlendirilmesi

Yazılı sınavda başarı gösteren adaylardan en yüksek puandan başlanarak giriş sınavı ilanında belirtilen kadro sayısının dört katına kadar aday, son sıradaki adayla aynı puanı alan adaylar da dahil, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının ve TÜRASAŞ’ın kurumsal internet adresinde yeri, günü ve saati belirtilerek Teftiş Kurulu Başkanlığınca sözlü sınava çağrılır. Yazılı sınavı kazanan adayların sözlü sınava girmeden önce kendi el yazısı ile yazılmış özgeçmişlerini Teftiş Kurulu Başkanlığına sunmaları gerekmektedir.

 

     Sözlü sınav, adayların;

a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi (50 puan)

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü (10 puan)

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu (10 puan)

d) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı (10 puan)

e) Genel yetenek ve genel kültürü (10 puan)

f) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı (10 puan)

yönlerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilir.

 

Verilen bu puanların aritmetik ortalaması sözlü sınav notunu teşkil eder. Sözlü sınavı başarmış sayılabilmek için bu sınavda alınan notun 65’ten aşağı olmaması gerekir.

 

8) Yazılı ve sözlü sınav sonuçlarına itirazlar

Yazılı ve sözlü sınav sonuçlarına itirazlar, sınav sonuçlarının açıklanmasından itibaren 5 iş günü içinde dilekçe ile Teftiş Kurulu Başkanlığına yapılır. İtirazlar, Sınav Kurulunca incelenir. Sınav Kurulu, inceleme sonucunu bir tutanağa bağlayıp Teftiş Kurulu Başkanlığına sunar. Başkanlıkça inceleme sonucuna göre işlem yapılır.

 

9) Giriş sınavı notlarının değerlendirilmesi ve müfettiş yardımcılığına atanma

Giriş sınav notu, yazılı sınav ile sözlü sınav sonucunda alınan notların aritmetik ortalaması ile bulunur. Müfettiş yardımcılığı giriş sınavını başarmış sayılmak için giriş sınavı notunun 65’ten az olmaması gerekir.

Sınavda başarı gösterenlerin sayısı, kadro sayısından fazla olursa giriş sınav notu üstün olan adaylar tercih edilecektir. Giriş sınavında başarı notunun eşitliği halinde sırasıyla, yabancı dil notu, yazılı sınav puanı ve KPSS puanı üstün olan aday öncelik kazanır. Sınavda başarı gösterenlerin sayısı ilan edilen boş kadro sayısından fazla olursa, ilan edilen kadro sayısı kadar aday asıl olarak, diğer adaylardan başarı sıralamasına göre ilan edilen kadro sayısı kadar aday da yedek olarak sınavı kazanmış sayılır. Diğerleri için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmaz.

Giriş sınavı sonuçları, Sınav Kurulu tarafından tutanakla tespit edilir ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile TÜRASAŞ’ın kurumsal internet adreslerinde ilan edilecektir. Ayrıca sınavı başaranlara Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından gerekli tebligat yapılacaktır. Adayların, atanma ile ilgili işlemlerini yaptırmak üzere, duyuruda belirtilen tarihe kadar Teftiş Kurulu Başkanlığına müracaat etmeleri zorunludur.

Aynı giriş sınavında başarı gösterenlerin müfettiş yardımcılığına atanmaları sınavdaki derece sırasına göre yapılır. Giriş sınavını asıl olarak kazanıp atandığı halde, kanuni süresi içerisinde göreve başlamayanlar için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmaz. Bunların yerlerine, yedek olarak sınavı kazanan adaylar arasından başarı sırasına göre atama yapılır.

 

10) Gerçeğe aykırı beyan

Başvuru esnasında beyan edilen hususlar için, sınavı kazanan adaylar, söz konusu hususları tevsik edici belgeleri atama işlemi için yaptıkları başvuru esnasında, diğer belgelerle birlikte Teftiş Kurulu Başkanlığına tevdi edeceklerdir.

Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenlerin sınav sonuçları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir ve haklarında 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

 

11) Diğer hususlar

Adaylar, sınavda kimlik tespitinde kullanılmak üzere fotoğraflı ve geçerli bir kimlik belgesini (nüfus cüzdanı, T.C. kimlik numarası olan sürücü belgesi veya pasaport) yanlarında bulunduracaklardır. 16.01.2023 tarihi saat 23:59’a kadar onaylanmayan başvurular dikkate alınmayacaktır. 

Adayların çanta ve benzeri eşyalar, cep telefonu, akıllı saat, telsiz, fotoğraf makinesi,  hesap makinesi ve benzeri cihazlarla sınava girmeleri yasaktır. Bu eşya, araç ve cihazları yanında bulunduranların durumları tutanakla tespit edilerek sınavları geçersiz sayılacaktır.

Adaylar, sınavda yapacakları işaretlemeler ve yazacakları yazılar için yanlarında, siyah kurşun kalem, kalemtıraş ve iz bırakmayan silgi bulundurmalıdır. Cevap kâğıdında yapılacak işaretlemelerin uygun şekilde yapılması ve değiştirilmek istenen işaretlemelerin iz bırakmayacak şekilde silinmesi konusundaki sorumluluk adaylara aittir.

Sınav sırasında kopya çeken, kopya veren veya bunlara teşebbüs edenler ile sınav kâğıtlarına belirtici işaret koyanların durumları tutanakla tespit edilerek bu adayların sınavı geçersiz sayılacak ve bu kişiler hakkında yasal işlem yapılacaktır.

 

İletişim Bilgileri:

 

Adres                         : TÜRASAŞ Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı-Teftiş          

  Kurulu Şube Müdürlüğü, Oğuzlar Mah. Ceyhun Atuf Kansu

  Cad. No:61/1 Balgat, Çankaya/ANKARA

İnternet Adresi           : https://www.turasas.gov.tr

e-posta                        : sinav.teftis@turasas.gov.tr

Telefon                       : 0 (312) 202 90 00 / 1041-1044

Duyurular

Size özel bir deneyim için çalışıyoruz

Web sayfamızda https://www.turasas.gov.tr web sayfasının kullanımı hakkında bilgi toplayabilmek için “çerez” adı verilen bir teknoloji kullanılmaktadır. Web sayfamızı kullanma deneyiminizi daha iyi hale getirmek veya web sayfamızı iyileştirmek amacıyla, karşılaşılan sorunları belirleyebilmek için çerez kullanabileceğimizi bildiririz.